اپلیکیشن رهگیری مسافران ورودی به کشور کانادا در ایام کرونا راه اندازی شد.


نصب این اپلیکیشن برای تمامی مسافران ورودی از طریق مرزهای زمینی و هوایی کانادا اجباری است.

اگر بنا به هر دلیلی قادر به نصب اپلیکیشن نیستید به محض ورود باید درخواست فرم های کاغذی معادل این اپلیکیشن را تکمیل نمائید.