دراوهای ماه اپریل کانادادراوهای ماه اپریل کانادادعوت استان انتاریو از متقاضیان فرانسوی زبان اکسپرس انتری #FSSW
✅تاریخ: 30 اپریل 2020
✅ امتیاز متقاضیان: بین 432 و 454
✅تعداد دعوت نامه: 307
♨️دعوت استان انتاریو از متقاضیان فرانسوی زبان اکسپرس انتری
✅تاریخ: 30 اپریل 2020
✅ امتیاز متقاضیان: بین 432 و 454
✅تعداد دعوت نامه: 307
♨️صدور دعوتنامه برای متقاضیان اکسپرس انتری انتاریو – نیروی کار فنی ماهر#OINP #S ed #trade
✅تاریخ: 29 اپریل 2020
✅تعداد دعوت نامه: 190
✅ دعوتنامه برای 14 رشته ارسال شده است
♨️انتخاب اکسپرس انتری (برنامه مهاجرت استانی)
✅تاریخ: 29 اپریل 2020
✅ حداقل امتیاز: 692
✅تعداد دعوت نامه: 589
♨️دعوت استان بریتیش کلمبیا از کارآفرینان در برنامه منطقه ای پایلوت BC #draw#
✅تاریخ: 29 اپریل 2020
✅ حداقل امتیاز: 107
✅تعداد دعوت نامه: 18
♨️دعوت نامه استان بریتیش کلمبیا در حوزه تکنولوژی
✅تاریخ: 29 اپریل 2020
✅ حداقل امتیاز: 85
✅تعداد دعوت نامه: 75
♨️انتخاب نوااسکوشیا برای فرانسه زبانان
✅تاریخ: 27 اپریل 2020
✅ متقاضیانی که در صف اکسپرس انتری زبان اول آنها فرانسه انتخاب شده بود (CLB 8)
✅و زبان انگلیسی (CLB 6)
♨️دراو شهر سادبری
✅تاریخ: 23 اپریل 2020
✅ امتیاز متقاضیان: 280
✅تعداد دعوت نامه: 6
♨️دعوت نامه استان منیتوبا
✅تاریخ: 23 اپریل 2020
1️⃣مسیر مهاجرتی S ed Worker in Manitoba
✅ حداقل امتیاز: 489
✅تعداد 93 دعوتنامه
2️⃣مسیر مهاجرتی S ed Worker Overseas
✅ حداقل امتیاز: 714
✅تعداد 25 دعوتنامه
3️⃣مسیر مهاجرتی International Education Stream
✅تعداد 14 دعوتنامه
♨️دعوت استان انتاریو از کارآفرینان
✅تاریخ: 22 اپریل 2020
✅ حداقل امتیاز: 132
✅تعداد دعوت نامه: 26
♨️دعوت نامه استان بریتیش کلمبیا در حوزه تکنولوژی
✅تاریخ: 21 اپریل 2020
✅ حداقل امتیاز: 85
✅تعداد دعوت نامه: 91
♨️دعوت نامه استان بریتیش کلمبیا (اسکیل ورکر)
✅تاریخ: 16 اپریل 2020
✅تعداد دعوت نامه: 271
♨️انتخاب اکسپرس انتری (تجربه کانادایی)
✅تاریخ: 16 اپریل 2020
✅ حداقل امتیاز: 455
✅تعداد دعوت نامه: 3782
♨️انتخاب اکسپرس انتری (برنامه مهاجرت استانی)
✅تاریخ: 15 اپریل 2020
✅ حداقل امتیاز: 808
✅تعداد دعوت نامه: 118
♨️دعوت نامه استان آلبرتا (اسکیل ورکر)
✅تاریخ: 14 اپریل 2020
✅ حداقل امتیاز: 353
✅تعداد دعوت نامه: 200
♨️انتخاب اکسپرس انتری (تجربه کانادایی)
✅تاریخ: 9 اپریل 2020
✅ حداقل امتیاز: 464
✅تعداد دعوت نامه: 3294
♨️انتخاب اکسپرس انتری (برنامه مهاجرت استانی)
✅تاریخ: 9 اپریل 2020
✅ حداقل امتیاز: 698
✅تعداد دعوت نامه: 606
♨️دعوت نامه استان منیتوبا
✅تاریخ: 9 اپریل 2020
♨️مسیر مهاجرتی S ed Worker in Manitoba
✅ حداقل امتیاز: 500
✅تعداد 123 دعوتنامه
♨️مسیر مهاجرتی S ed Worker Overseas
✅ حداقل امتیاز: 742
✅تعداد 16 دعوتنامه
♨️مسیر مهاجرتی International Education Stream
✅تعداد 14 دعوتنامه
♨️دعوت نامه استان بریتیش کلمبیا در حوزه تکنولوژی
✅تاریخ: 7 اپریل 2020
✅ حداقل امتیاز: 85
✅تعداد دعوت نامه: 147
♨️دعوت نامه استان آلبرتا (اسکیل ورکر)
✅تاریخ: 1 اپریل 2020
✅ حداقل امتیاز: 381
✅تعداد دعوت نامه: