آخرین آپدیت شرایط ورود به کاناداآخرین آپدیت شرایط ورود به کانادابا توجه به شیوع کرونا، اداره مهاجرت محدودیت های ورود به کانادا را با توجه به شرایط روز و ضرورت ها آپدیت می کند.

در آپدیت جدید اداره مهاجرت کانادا افراد دارای انواع ویزای های ورود به کانادا می باشند شامل:

ویزا های اقامتی (که تا کنون وارد کانادا نشده اند)

نکته:

شهروندان و افراد دارای کارت اقامت بدون هیچ محدودیتی می توانند وارد خاک کانادا شوند.

افرادی که ویزای اقامت دائم را گرفته اند اما تا کنون وارد کانادا نشده اند در حال حاضر اجازه ورود ندارند و باید منتظر بمانند. و افرادی که دارای ویزای کاری، تحصیلی و توریستی می باشند تا اطلاع ثانوی اجازه ورود به کانادا را ندارند